Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 16 2017

1163 2226 390

November 27 2017

Nie wolno tak rozkochiwać, aby potem sobie iść.
— Power of Trinity

Wszystko bardzo przeżywam. Jak nie mam swoich zmartwień, biorę na siebie czyjeś, jak nie mam czyichś, to martwię się o cały świat.

— Wacława Myśliwska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaostatni ostatni
3861 5a5e 390

Reposted fromyourtitle yourtitle viamyszkaminnie myszkaminnie
5185 ea73 390
That '70s Show S08E05

November 16 2017

Nie istnieją żadne brylanty, torebki Chanel i luksusowe hotele, które byłyby równe poczuciu radości, że twoje życie należy do Ciebie.
— Joanna Brodzik
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

November 14 2017

6619 9cce 390
Reposted frommemysoupandi memysoupandi
9726 b2b7 390
Reposted fromnewgirl newgirl viasanderDL sanderDL

November 13 2017

5447 ffc0 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viasilence89 silence89

November 12 2017

Reposted fromgdziejestola gdziejestola vianergo nergo

November 09 2017

7133 4f2d 390
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viaspes spes
5100 3437 390
Reposted fromrisky risky viaoutofmyhead outofmyhead
4576 e38a 390
Reposted fromdivi divi viamysoulfortake mysoulfortake
5736 8a10 390

Daj mi tylko jedną noc, zapomnij o swoich przejściach, Skarbie, ze mną chodź, wiem, że masz już dosyć piekła.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
7207 f0f3 390
Nie umiem prosić kogoś, kto mnie nie chce, żeby nagle zaczął mnie chcieć.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

November 08 2017

3126 5dfb 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl